ආරාධිත විස්සයි-20 තරගාවලිය සදහා සියල්ල සුදානම්

ආරාධිත විස්සයි-20 තරගාවලිය සදහා සියල්ල සුදානම් එස්.එල්.සී. ආරාධිත විස්සයි-20 ලීග් ක්‍රිකට් ශූරතාවයේ නායකයින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙන අතර එහිදී ධනංජය...

ගලටසාරේ සහ ශාන්ත ජෝන්ස්ටන් අතර තරගය

ගලටසාරේ සහ ශාන්ත ජෝන්ස්ටන් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී ගලටසාරේ වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම...

සෝචි සහ පාර්ටිසන් බෙල්ග්‍රේඩ් අතර තරගය

සෝචි සහ පාර්ටිසන් බෙල්ග්‍රේඩ් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී පාර්ටිසන් බෙල්ග්‍රේඩ් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර...

ජබ්ලොනෙක් සහ කෙල්ටික් අතර තරගය

ජබ්ලොනෙක් සහ කෙල්ටික් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී කෙල්ටික් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ...

මෙවර 2021 FIA ෆෝමියුලා වන් ශුරතාවය කාටද?

මෙවර 2021 FIA ෆෝමියුලා වන් ශුරතාවය කාටද? 2021 FIA ෆෝමියුලා වන් ලෝක ශූරතාව යනු ෆෝමියුලා වන් කාර් සඳහා වන මෝටර් රථ ධාවන ශූරතා තරගාවලියකි, එය...

ෆෙරෙන්ක්වාරොසි සහ ස්ලාවියා ප්‍රාග් අතර තරගය

ෆෙරෙන්ක්වාරොසි සහ ස්ලාවියා ප්‍රාග් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී ස්ලාවියා ප්‍රාග් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර...

ඩිනමෝ සැග්‍රෙබ් සහ ලෙජියා වෝර්සෝ අතර තරගය

ඩිනමෝ සැග්‍රෙබ් සහ ලෙජියා වෝර්සෝ අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී ඩිනමෝ සැග්‍රෙබ් වැඩි දක්ෂතා අතරට...

ස්පාටැක් මොස්කව් සහ බෙන්ෆිකා අතර තරගය

ස්පාටැක් මොස්කව් සහ බෙන්ෆිකා අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී බෙන්ෆිකා වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම...

ලීග් තරඟාවලියේ නායකයින් ඉදිරිපත් කරයි

ලීග් තරඟාවලියේ නායකයින් ඉදිරිපත් කරයි එළැඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන විස්සයි-20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට...

CFR ක්ලූජ් සහ යන්ග් බෝයිස් අතර තරගය

CFR ක්ලූජ් සහ යන්ග් බෝයිස් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී යන්ග් බෝයිස් වැඩි දක්ෂතා අතරට...

මැල්මෝ සහ රේන්ජර්ස් අතර තරගය

මැල්මෝ සහ රේන්ජර්ස් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී රේන්ජර්ස් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ...

ස්පාටා ප්‍රාග් සහ AS මොනාකෝ අතර තරගය

ස්පාටා ප්‍රාග් සහ AS මොනාකෝ අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී AS මොනාකෝ වැඩි දක්ෂතා අතරට...

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය ඉලක්ක කර ගනිමින් තරඟාවලියක්

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය ඉලක්ක කර ගනිමින් තරඟාවලියක් එළැඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන විස්සයි-20 ලෝක...

AIK සහ හැල්ම්ස්ටැඩ්ස් අතර තරගය

AIK සහ හැල්ම්ස්ටැඩ්ස් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී AIK වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ...

අක්මාත් සහ සොචි අතර තරගය

අක්මාත් සහ සොචි අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී අක්මාත් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ...

පෙට්‍රෝව් සහ සෝර්යා ලුහාන්ස්ක් අතර තරගය

පෙට්‍රෝව් සහ සෝර්යා ලුහාන්ස්ක් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී සෝර්යා ලුහාන්ස්ක් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර...

දකුණු අප්‍රිකානු පිල සැප්තැම්බරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට

දකුණු අප්‍රිකානු පිල සැප්තැම්බරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලබන සැප්තැම්බර් මසදී එක්දින තරග 3 කට සහ විස්සයි-20 තරග 3 කට සහභාගිවීම සඳහා දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බව...

ජෙන්ක් සහ ඕස්ටෙන්ඩ් අතර තරගය

ජෙන්ක් සහ ඕස්ටෙන්ඩ් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී ජෙන්ක් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ...

ආර්සෙනල් ටූලා සහ රුබින් කසාන් අතර තරගය

ආර්සෙනල් ටූලා සහ රුබින් කසාන් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී රුබින් කසාන් වැඩි දක්ෂතා අතරට...

ක්‍රිලියා සොවෙටොව් සහ ස්පාටක් මොස්කව් අතර තරගය

ක්‍රිලියා සොවෙටොව් සහ ස්පාටක් මොස්කව් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW   මෑත භාගයේ තරග වලදී ස්පාටක් මොස්කව් වැඩි දක්ෂතා අතරට...