උෆා සහ කිම්කි අතර තරගය

0
245
උෆා සහ කිම්කි අතර තරගය

උෆා සහ කිම්කි අතර තරගය

Ufa          :- W1 – 2.784

Draw       :-  X  – 3.13

Khimki   :- W2 – 2.97

උෆා සහ කිම්කි අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL