රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ලෙවන්ටේ UD අතර තරගය

0
245
රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ලෙවන්ටේ UD අතර තරගය

රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ලෙවන්ටේ UD අතර තරගය

Real Valladolid     :- W1 –2.525

Draw                     :-  X  – 3.44

Levante UD          :- W2 – 3.04

රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ලෙවන්ටේ UD අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL