රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ඔසාසුනා අතර තරගය

0
104
රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ඔසාසුනා අතර තරගය.

රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ඔසාසුනා අතර තරගය

Real Valladolid    :- W1 – 2.505

Draw                    :-  X  – 3.26

Osasuna             :- W2 – 3.2

රියල් වල්ලඩොලයිඩ් සහ ඔසාසුනා අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL