ගොටේබොර්ග් සහ මල්මෝ කණ්ඩායම් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
213

මල්මෝ සහ ගොටේබොර්ග් කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී ගොටේබොර්ග් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ගොටේබොර්ග් කණ්ඩායමටයි.

ගොටේබොර්ග්     :- W 1- 4.35

Draw                        :- X – 2.82

මල්මෝ                  :- W 2- 0.67

BET NOW