ක්‍රිස්ටල් පැලස් සහ නිව්කාසල් යුනයිටඩ් අතර තරගය

0
165

ක්‍රිස්ටල් පැලස් සහ නිව්කාසල් යුනයිටඩ් අතර තරගය

Crystal Palace       :- W1 –2.395

Draw                       :-  X  – 3.24

Newcastle United  :- W2 – 3.44

ක්‍රිස්ටල් පැලස් සහ නිව්කාසල් යුනයිටඩ් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL