කර්ඩිප් සිටි සහ ෆුල්හම් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
305

කර්ඩිප් සිටි සහ ෆුල්හම් කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී කර්ඩිප් සිටි කණ්ඩායම සහ  ෆුල්හම් සැලකිය යුතු දක්ෂතා අතරට පැමිණි අතර මෙම තරගයේ කවුරු ජයගනීද යන්න නිසැක වශයෙන් අනුමාන කල නොහැක.

කර්ඩිප් සිටි                      :- W 1- 2.86

Draw                                   :- X – 3.02

ෆුල්හම්                              :- W 2- 2.82

BET NOW