තොම්බලා වෙතින් නොමිලේ ලොතරැයි පතක් දිනාගන්න – TOMBALA free ticket

0
431

ඔබ තබන සෑම ඔට්ටු 5 කටම නොමිලේ ටිකට් පතක් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ඔබ කලින් මිලදී ගත් ටිකට්පත් 5 න් 20% ක් නොමිලේ ටිකට් පතක් වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ ඩොලර් 150 කට ටිකට්පත් 5 ක් මිලදී ගත් විට නොමිලේ ටිකට් පත ඩොලර් 30 ක් වනු ඇත.

නියම සහ කොන්දේසි:
නොමිලේ ප්‍රවේශ පත්‍රවල වටිනාකම අසීමිතයි.
ඔබට නොමිලේ ප්‍රවේශ පත්‍ අසීමිත සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත හැකිය.
වැරදීමකින් ගෙවන ලද සියලු ජයග්‍රහණ අවලංගු කිරීමට සහ ඕනෑම වේලාවක ප්‍රවර්ධන දීමනාවක නියමයන් අවලංගු කිරීමට, අත්හිටුවීමට හෝ වෙනස් කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.
නොමිලේ ප්‍රවේශ පත්‍ර වලින් ලැබෙන ජයග්‍රහණ මුදවා ගත යුතු නැත.
මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන් ඔබ පිරිනැමීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.
මෙම ප්‍රවර්ධනයේ කිසියම් අංගයක් අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමට හෝ හැසිරවීමට කිසියම් උත්සාහයක් ගනු ලැබුවහොත් හෝ නීති රීති උල්ලංඝනය වී තිබේ නම්, ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.
එක් නොමිලේ ටිකට් පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ එක් ක්‍රීඩා සැසියකදී ප්‍රවේශ පත්‍ර පහක් මිලදී ගත යුතුය.
බහු ගිණුම් භාවිතා කරමින් එසේ කිරීමට උත්සාහ කරන ගනුදෙනුකරුවන්ට පිරිනැමීමකට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.
පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක උසස්වීම් නීති වෙනස් කිරීමට හෝ උසස් කිරීම අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතියක් ඇත.
අපගේ වෙබ් අඩවියේ පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.