මිලානෝ සහ ගැටෆේ අතර පාපන්දු තරගාවලිය – Daily bet

0
362

මිලානෝ සහ ගැටෆේ කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.කෙසේ වෙතත් මත කාලයේදී කණ්ඩායම් දෙකම අසාර්ථක ලෙස තරගාවලි අවසන් කර ඇත.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී ලැසියෝ කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ලැසියෝ කණ්ඩායමටයි.

මිලානෝ              :- W 1- 1.795

Draw                       :- X – 2.54

ගැටෆේ                 :- W 2- 4.6

BET NOW