ෆුල්හම් සහ කාර්දිප් සිටි අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
379

ෆුල්හම් සහ කාර්දිප් සිටි කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී ෆුල්හම් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ෆුල්හම් කණ්ඩායමටයි.

ෆුල්හම්                  :- W 1- 0.915

Draw                       :- X – 2.4

කාර්දිප් සිටි          :- W 2- 2.84

BET NOW