බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ සදම්ටන් අතර තරගය

0
188

බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ සදම්ටන් අතර තරගය

Brighton & Hove Albion :- W1 – 2.685

Draw                                 :-  X  – 3.44

Southampton                   :- W2 – 2.832

බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ සදම්ටන් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL