# පාපන්දු_ක්‍රීඩාව Archives | 1XBet Sri Lanka
Home Tags # පාපන්දු_ක්‍රීඩාව

Tag: # පාපන්දු_ක්‍රීඩාව

යන එන මං නැතිවූ “රොනල්ඩෝ..”

ක්‍රිස්ටියානෝ රොනල්ඩෝ මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් Manchester United (මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්) පාපන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රබල සාමාජිකයෙකු වූ පෘතුගාල ජාතික Cristiano Ronaldo ක්‍රිස්ටියානෝ රොනල්ඩෝ...
WhatsApp chat