ප්‍රියතම සටන් කරුවා තෝරා මුදල් ජය ගන්න

0
483

ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද ?

  1. සටන්කරුවෙකු තෝරන්න.

  2. ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.

  3. උපරිම කොටස 65475.08 LKR, අවම කොටස 20 LKR වේ

  4. ඔබේ සටන්කරුවා දිනුවහොත්, x2 සංගුණකයට අනුකූලව ඔබට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙනු ඇත.

  5. ඔබේ සටන් කරුවා පරාජය වුවහොත්, ඔබත් පරාජයට පත්වන අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වේ.

1. Register now!!! 💹💲💳💰
2. Use Promo code-👉1XSL👈
3. Play & win!!!🚨👛🏆