U-19 ASIA CUP 2021 SEMI-FINAL  

0
48
U-19 ASIA CUP 2021 SEMI-FINAL
U-19 ASIA CUP 2021 SEMI-FINAL

U-19 ASIA CUP 2021 SEMI-FINAL  

Final එකට කවුරු යයිද?
මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.
SRI-LANKA VS PAKISTAN
SRI-LANKA – 2.3
PAKISTAN – 1.5

INDIA VS BANGLADESH
INDIA – 1.4
BANGLADESH- 2.7

හෙට තරඟයේ ජයග්‍රණය කවුරුන් නතු කරගැනීමට සමත් වේද යන්න නිමානය කොට යන්න නිමානය ත්‍යාග ජයග්‍රහණය කරන්න දැන්ම ලියාපදිංචිවෙන්න.ලියාපදිංචි වීමේදී පහත බෝනස් අංකය භාවිත කොට 120% ක බෝනස් මුදලක් ඔබගේ පළමු තන්පතුවටම රු .10000.00 ක් දක්වා හිමි කරගන්න.

ලියාපදිංචි වෙන්න – https://bit.ly/1xbet_1XSL

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL

මෙම තරගය 30/12/2021 දින 11.00 ට පැවැත්වේ

U-19 ASIA CUP 2021 SEMI-FINALS 
U-19 ASIA CUP 2021