සෙවිල්ල සහ රෝමා අතර පාපන්දු තරගය – daily bet

0
244

කණ්ඩායම් දෙකම සම මට්ටමේ දක්ෂතා ඇති අතර මෙම තරගයේදී කුමන කණ්ඩායම ජයගනී දැයි නිසැකවම කිව නොහැක.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී සෙවිල්ල කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ සෙවිල්ල කණ්ඩායමටයි.

සෙවිල්ල                :- W 1- 2.19

Draw                       :- X – 3.64

රෝමා                  :- W 2- 3.25

BET NOW