රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ඇත්ලෙටික් බිල්බාවෝ අතර තරගය

0
209

රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ඇත්ලෙටික් බිල්බාවෝ අතර තරගය

Real Madrid        :- W1 – 1.544

Draw                    :-  X  – 4.54

Athletic Bilbao   :- W2 – 6.75

රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ඇත්ලෙටික් බිල්බාවෝ අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL