ප්‍රෙස්ටන් නෝර්ත් එන්ඩ් සහ බ්‍රිස්ටල් සිටි අතර තරගය

0
188
ප්‍රෙස්ටන් නෝර්ත් එන්ඩ් සහ බ්‍රිස්ටල් සිටි අතර තරගය

ප්‍රෙස්ටන් නෝර්ත් එන්ඩ් සහ බ්‍රිස්ටල් සිටි අතර තරගය

Preston North End  :- W1 – 2.27

Draw                         :-  X  – 3.44

Bristol City               :- W2 – 3.28

ප්‍රෙස්ටන් නෝර්ත් එන්ඩ් සහ බ්‍රිස්ටල් සිටි අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL