පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් සහ ඇස සෙයින්ටේ එටිඑන්ස් අතර තරගය

0
870

 

පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් සහ ඇස සෙයින්ටේ එටිඑන්ස් අතර තරගය

පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් සහ ඇස සෙයින්ටේ එටිඑන්ස් අතර තරගය

CHICAGO FIRE සහ VANCOUVER WHITECAPS කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් කණ්ඩායමටයි

පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන්          :- W 1- 1.125

Draw                                         :- X – 11

ඇස සෙයින්ටේ එටිඑන්ස්   :- W 2- 26

BET NOW