නිව්කාසල් යුනයිටඩ් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

0
102
නිව්කාසල් යුනයිටඩ් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

නිව්කාසල් යුනයිටඩ් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

Newcastle United   :- W1 – 10

Draw                        :-  X  – 6.25

Liverpool                :- W2 – 1.322

නිව්කාසල් යුනයිටඩ් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL