නැපොලි සහ ලැසියෝ අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
359

නැපොලි සහ ලැසියෝ කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී ලැසියෝ කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ලැසියෝ කණ්ඩායමටයි.

නැපොලි                :- W 1- 1.904

Draw                       :- X – 2.94

ලැසියෝ               :- W 2- 1.39

BET NOW