මයික් අන්කරගුකු සහ බෙසික්ටාස් අතර තරගය

0
171
මයික් අන්කරගුකු සහ බෙසික්ටාස් අතර තරගය

මයික් අන්කරගුකු සහ බෙසික්ටාස් අතර තරගය

Mike Ankaragucu   :- W1 – 4.7

Draw                        :-  X  – 3.86

Besiktas                  :- W2 – 1.72

මයික් අන්කරගුකු සහ බෙසික්ටාස් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL