මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් සහ ලස්ක් ලිනස් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
271

 

මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ තිබුන සියලුම තරග වලින් ජයග්‍රහණය ලබාගත් අතර ලස්ක් ලිනස් කණ්ඩායම ඔහුන් මුහුණ දුන් තරග වලදී ඉතාමත් අසාර්ථක ලෙස පරාජයට පත්විය නමුත් මෙම තරගයේදී ලස්ක් ලිනස්කණ්ඩායම කෙතරම් දුරට සාර්ථක වේ දැයි පුරෝකථනය කිරීමට අපහසුව

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් කණ්ඩායමටයි.

මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ්    :- W 1- 1.25

Draw                                   :- X – 5.9

ලස්ක් ලිනස්                     :- W 2- 12.5

BET NOW