මල්මෝ සහ හම්මර්බි කණ්ඩායම අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
945

 මල්මෝ සහ හම්මර්බි කණ්ඩායම් දෙකම අසන්න දිනවල පැවැත්වුණු තරග වලින් සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ඇති අතර.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී හම්මර්බි කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණියද මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මල්මෝ කණ්ඩායමටයි.

මල්මෝ    :- W 1- 1.61

Draw          :- X – 3.92

හම්මර්බි  :- W 2- 4.98

BET NOW