කාඩ්පතේ වර්ණය අනුමානකොට පහසු මුදල් ත්‍යාගි ලබාගන්න

0
410

කාඩ්පතේ වර්ණය අනුමානකොට සහා කාඩ්පතේ වර්ගය අනුමාණ කොට විශේෂ මුදක් ත්‍යාගි හිමි කරගන්න!

ක්රීඩා කරන්නේ කෙසේද ?

තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර ඔබගේ ගිණුමට මුදල් බැර කල යුතුය. මෙම තරගය ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට උපරිම කොටස වශයෙන් 67639.64 LKR මුදලක් භාවිත කල හැකි අතර , අවම කොටස 20 LKR වේ. ආරම්භයට පෙර තරගය සදහා ඔබ යොදන මුදල ඔබටම තීරණය කල හැක ,නමුත් ඔබ යොදන මුදල සදහන් කල පරාසය තුල තිබිය යුතුය.

තරග ආරම්බයේදී ඔබට කාඩ්පතෙහි වර්ණය ( රතු , කළු ) වර්ගය (හාරත,කලාබර,ඉස්කෝප්ප,රුහිත ) ලෙස පුරෝකථනය කර හැකිය.

ඔබ වර්ණය නිවැරදිව අනුමාන කරන්නේ නම්, ඔබ තැන්පත් කල මුදල මෙන් x2 ලෙස ගෙවනු ලැබේ. ඔබ කාඩ්පතේ වර්ණය සමග වර්ගය නිවැරදිව පුරෝකථනය කරන්නේ නම්, ඔබේ ඔට්ටුව මෙන් x4 ගුණයක් ගෙවනු ලැබේ.

ඔබ වැරදියි නම්, ඔබ පරාජය වන අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වනු ඇත.