එවර්ටන් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

0
120

එවර්ටන් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

Everton                 :- W1 – 8.8

Draw                      :-  X  – 5.25

Manchester City   :- W2 – 1.4

එවර්ටන් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL