€3000ක ජය මල්ල

0
69

පහත දක්වා ඇති ඕනෑම ක්රීඩාවක් සිදුකර ඔබගේ ත්යාගය ලබා ගන්න.

ත්‍යාග:
1 ස්ථානය — €1,000
2 ස්ථානය — €500
3 ස්ථානය — €300
4 ස්ථානය — €150
5-9 ස්ථානය — €100
10-20 ස්ථානය — €50

සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්රීඩා:

 

නියමයන් සහ කොන්දේසි

ඔබ කරන පළමු තැන්පතුව මෙන් දෙගුණයක් කර ගැනීම සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබ විසින් ප්‍රවර්ධන කේතය (Promo Code) ලෙස 1XSL යොදන්න.

 ලියාපදිංචි වන්න 

1XBet හි ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වෙබ් අඩවිය – www.lankansports.com