චෙල්සි සහ ඇස්ටන් විලා අතර තරගය

0
119

චෙල්සි සහ ඇස්ටන් විලා අතර තරගය

Chelsea           :- W1 – 1.725

Draw                :-  X  – 4.24

Aston Villa      :- W2 – 4.98

චෙල්සි සහ ඇස්ටන් විලා අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL