බර්න්ලි සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

0
124
බර්න්ලි සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

බර්න්ලි සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

Burnley              :- W1 – 2.9

Draw                   :-  X  – 3.26

Crystal Palace   :- W2 – 2.744

බර්න්ලි සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL