බයර් ලිවකුසන් සහ රන්ගර්ස් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
116

බයර් ලිවකුසන් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ තිබුන සියලුම තරග වලින් ජයග්‍රහණය ලබාගත් අතර රන්ගර්ස් කණ්ඩායම ඔහුන් මුහුණ දුන් තරග වලදී ඉතාමත් අසාර්ථක ලෙස පරාජයට පත්විය නමුත් මෙම තරගයේදී රන්ගර්ස්ස්  කණ්ඩායම කෙතරම් දුරට සාර්ථක වේ දැයි පුරෝකථනය කිරීමට අපහසුව.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී බයර් ලිවකුසන්ක ණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බයර් ලිවකුසන් කණ්ඩායමටයි.

බයර් ලිවකුසන්               :- W 1- 1.25

Draw                                   :- X – 5.9

රන්ගර්ස්                           :- W 2- 12.5

BET NOW