ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

0
173

ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

Atletico Madrid   :- W1 – 1.65

Draw                    :-  X  – 3.68

Getafe                 :- W2 – 7.2

ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL