AFRICA CUP OF NATIONS

0
29
AFRICA CUP OF NATIONS මෙම තරගය ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.
AFRICA CUP OF NATIONS

Don’t miss out!
AFRICA CUP OF NATIONS

මෙම තරගය ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.

1.NIGERIA VS EGYPT– AT 9:30 pm
2.SUDAN VS GUINEA-BISSAU – AT 00.30

මෙම තරග ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.

මෙම තරග කව්රු ගැනීමට ජය ගැනීමට සමත් වේද යන්න නිමානය කොට 1xbet සමගින් විශාල මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රහණය කරන්න දැන්ම ලියාපදිංචිවෙන්න.ලියාපදිංචි වීමේදී පහත බෝනස් අංකය භාවිත කොට 120% ක බෝනස් මුදලක් ඔබගේ පළමු තන්පතුවටම රු 25000 ක් දක්වා හිමි කරගන්න.

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට  ලින්කුව භාවිත කරන්න,

register
 

ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න