AFRICA CUP OF NATIONS

0
21
AFRICA CUP OF NATIONS
AFRICA CUP OF NATIONS

Don’t miss out!
AFRICA CUP OF NATIONS

මෙම තරගය ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.

1.CAMEROON VS EGTHIOPIA– AT 9:30 pm
2.CAPE VEROE VS BURKINA FASO- – AT 00.30

මෙම තරග ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.

මෙම තරග කව්රු ගැනීමට ජය ගැනීමට සමත් වේද යන්න නිමානය කොට 1xbet සමගින් විශාල මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රහණය කරන්න දැන්ම ලියාපදිංචිවෙන්න.ලියාපදිංචි වීමේදී පහත බෝනස් අංකය භාවිත කොට 120% ක බෝනස් මුදලක් ඔබගේ පළමු තන්පතුවටම රු 25000 ක් දක්වා හිමි කරගන්න.

AFRICA CUP OF NATIONS

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට  ලින්කුව භාවිත කරන්න,

Register

register

120% BONUS සදහා මෙම PROMOCODE එක පාවිච්චි කරන්න

PROMO CODE : 1XSL