මුදල් තැන්පතු කිරීමේ නවතම ක්‍රමය

0
213

1XBET විසින් ඔබට හඳුන්වා දෙන නවතම මුදල් තැන්පතු කිරීමේ ක්‍රමය

“Bank Transfer” දැන් ඔබට ඔබගේ ඇගිලි තුඩක දුරින් ලංකාවේ ඕනම බැංකුවක් හරහා ඔබේ 1XBET ගිණුමට මුදල් තැන්පතු කල හැක.

පළමු පියවර

ඔබගේ ගිණුමේ “මදල් තැන්පතු කිරීම” (Account deposit ) බොත්තම වෙත ගොස් “Bank Transfer” වෙත යොමු වන්න.


දෙවන පියවර

ඔබේ තැන්පතු මුදල සදහන් කර “Choose bank” වෙත යොමු වන්න.


තෙවන පියවර

ඔබට පහසු බැංකුව තෝරා “Confirm” බොත්තම ඔබන්න.

සාරාංශය

1XBET හදුන්වා දුන් නවතම මුදල් තැන්පතු කිරීමේ ක්‍රමය”Bank Transfer” ඔබත් අදම අත්විදින්න.

වීඩියෝ ක්‍රමවේදය

http://1xlanka.com/